Fri km Fri km
Fri strøm Fri strøm
Ingen binding Ingen binding
24/7 support 24/7 support
Forsikring Forsikring
Vejhjælp Vejhjælp
Vilkår og betingelser Persondatapolitik for medlemmer Persondatapolitik for nyhedsbrev, besøgende på hjemmesiden og interessetilkendegivelser
Vilkår og betingelser

Gyldig fra den 01. februar 2018

TADAA! - Medlems- og lejebetingelser

Se tidligere vilkår og betingelser gældende indtil 01. februar 2017 her


1. INDLEDNING

1.1 Disse medlems- og lejebetingelser (”Medlems- og lejebetingelserne”) gælder for medlemskab og leje af delebiler hos TADAA! A/S.


1.2 Aftale om indmeldelse og leje af delebiler indgås mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og TADAA! A/S, CVR-nr. 37 14 80 32, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens (”TADAA!”) på den anden side.


2. KRAV TIL MEDLEMMET

2.1 Medlemmet skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (klasse B). Ved indmeldelse accepterer Medlemmet betingelserne i denne aftale. Medlemmet er forpligtiget til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort samt at tilknytte et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa eller Mastercard), der anvendes til betaling af abonnement og billeje, jf. pkt. 6. Endvidere skal Medlemmet være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med TADAA!-mobilapp’en.


3. TADAA!-MOBILAPP

3.1 Leje af delebilen forudsætter, at Medlemmet har downloadet TADAA!-mobilapp’en, der giver adgang til administration af Medlemmets TADAA!-konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via TADAA!-mobilapp’en.

Brug af TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmet har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmets mobiltelefon anvender enten Apple iOS eller Android OS i en version, der understøtter TADAA!-mobilapp’en. TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af TADAA!-mobilapp’en, og TADAA! forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android OS versioner. TADAA! bestræber sig på at gøre TADAA!-mobilapp’en tilgængelig i videst muligt omfang. Medlemmet accepterer dog, at TADAA!-mobilapp’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af TADAA!-mobilapp’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for TADAA!s kontrol. TADAA! er ikke ansvarlig for, at TADAA!-mobilapp’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

 

4. INDMELDELSE OG UDMELDELSE

4.1 Medlemskabet løber fra Medlemmets indmeldelse på TADAA!s hjemmeside og frem til Medlemmet udmelder sig ved telefonisk henvendelse til TADAA! på tlf. 41 200 700, medmindre andet er skriftlig aftalt. Medlemmet giver ved registreringen TADAA! tilladelse til at verificere medlemmets indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder TADAA! sig retten til at afvise registreringen. Dette gælder også, såfremt denne uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet. Udmeldelse kan ske løbende måned til udgangen af samme måned. Medlemmet vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuelle skyldige beløb.


4.2 Medlemmet modtager bekræftelse på indmeldelse og udmeldelse på den af Medlemmet oplyste e-mail adresse.


4.3 TADAA! er berettiget til at ophæve Medlemmets medlemskab uden varsel ved enhver form for misligholdelse af Medlems- og lejebetingelserne.


5. HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

5.1 Medlemskabet giver Medlemmet ret til at leje elbil til gældende priser gennem bestillingsportalen på TADAA!s hjemmeside. Medlemmet vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Medlemmets brug af TADAA!-mobilapp’en giver adgang til at leje delebiler hos TADAA! i det område, som medlemskabet er tilknyttet (”Området”).


6. ABONNEMENTSBETALING, BETALING FOR KØRSEL OG GEBYRER

6.1 Medlemslejen består en tidsafhængig lejebetaling (betaling for kørsel) per booking og/eller af et månedsabonnement for den enkelte lejeperiode. Medlemmet betaler for den fulde periode Medlemmet har booket bilen, selvom Medlemmet afslutter sin booking før det aftalte tidspunkt. Overstiger den faktiske køretid bookingtiden, betaler Medlemmet for den faktiske køretid (per påbegyndt ½ time). Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!s hjemmeside.


6.2 Medlemmet kan når som helst opgradere månedsabonnementet til et dyrere abonnement gennem bestillingsportalen på TADAA!s hjemmeside. Nedgradering af månedsabonnement til et billigere abonnement kan ske løbende måned til udgangen af samme måned. Ved periodeskift vil der automatisk blive overført op til et maksimum af 5 ubrugte timer – det er ikke muligt at opspare mere end de 5 timer.


6.3 Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!s hjemmeside. Ved Medlemmets indmeldelse tildeles Medlemmet en personlig side og en TADAA!- konto på min.TADAAcar.dk, hvor Medlemmet kan følge betaling af leje og gebyrer. Månedsabonnementet og tidsafhængig lejebetaling er forudbetalt og aktiveres først, når betalingen er TADAA! i hænde. Abonnementsbetaling opkræves første gang pr. indmeldelsesdatoen. Første abonnementsbetaling dækker perioden fra indmeldelsesdatoen og frem til udgangen af samme måned eller af den efterfølgende periode, såfremt Medlemmet har valgt en længere 1. periode ved indmeldelse. Betaling af gebyrer er bagudbetalt.


6.4 Betaling af abonnement, leje og gebyrer sker via det registrerede betalingskort og trækkes automatisk. Oplysninger vedrørende betaling af abonnement, leje og gebyrer fremgår af den månedlige elektroniske udskrift tilsendt Medlemmets oplyste e-mail adresse og af Medlemmets TADAA!-konto.

6.5 Medlemmet hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af delebilen, som er foretaget ved brug af Medlemmets TADAA!-konto. Dette gælder uanset om delebilen har været anvendt af Medlemmet selv eller af en anden person. Medlemmet er forpligtet til straks at orientere TADAA!, såfremt TADAA! fejlagtigt har påført Medlemmets TADAA!-konto omkostninger.

6.6 Betaling sker i danske kroner, og alle priser er inklusiv moms.

6.7 Betaling af abonnement og leje omfatter følgende ydelser:
• Ladning af elbilen på ladestandere i Danmark, der drives af TADAA!s samarbejdspartner.
• Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
• Vejhjælp.

6.8 Medlemmet må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet og ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Medlemmet skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Medlemmets køretur.


6.9 Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med leje af delebilen.


7. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

7.1 Leje af delebil foretages via booking på TADAA!s hjemmeside eller TADAA!’s mobilapp.


7.2 I tilfælde hvor TADAA! vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder TADAA! sig ret til at afvise Medlemmets brug af delebilen.


7.3 Medlemmet afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejeperiode på en parkeringsplads, som er reserveret til TADAA!s delebiler på den adresse, hvor delebilen har hjemsted (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Medlemmet sig til at parkere delebilen på Delebilspladsen. Medlemmet skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er Medlemmet ansvarlig for, at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.


7.4 Det er Medlemmets ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Medlemmet oplever problemer med at afslutte leje af delebilen, er Medlemmet forpligtet til omgående at meddele TADAA! herom, og blive ved delebilen indtil TADAA! har oplyst om det videre forløb.


8. MEDLEMMETS BEHANDLING AF DELEBILEN

8.1 Medlemmet har lov til at overlade førerretten af delebilen til en anden person, såfremt medlemmet overholder færdselslovens regler. Såfremt medlemmet overlader førerretten af delebilen til en anden person, er medlemmet forpligtet til på anmodning fra TADAA! eller politiet at oplyse, hvilke personer, der som førere har benyttet delebilen. Medlemmet må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre delebilen. Medlemmet er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse, at delebilen til enhver tid er i forsvarlig stand. Hvis Medlemmet er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til TADAA!.

8.2 Medlemmet er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

8.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

8.4 Medlemmet må ikke benytte delebilen til:
• Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
• Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
• Fremleje.
• Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
• Køreundervisning.
• Slæbning af et andet køretøj.

8.5 Medlemmet må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:
• Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
• Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
• På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

8.6 I tilfælde af, at ladekortene (E.ON & Clever) til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, pålægges Medlemmet et gebyr i henhold til Prislisten, og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. TADAA! forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde medlemmet for sådant et misbrug.

8.7 Medlemmet hæfter selv for parkeringsafgifter, der pålægges delebilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør og indtil delebilen flyttes af TADAA!. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og TADAA! har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen som følge af Medlemmets parkering, er TADAA! berettiget til at få sine omkostninger dækket af Medlemmet. TADAA! er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr hos Medlemmet i henhold til Prislisten for håndtering af parkeringsafgifter, bugsering eller flytning af delebilen som følge af Medlemmets parkering.

 

9. MEDLEMMETS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

9.1 I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret på Delebilspladsen på korrekt måde, bærer Medlemmet det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne.


9.2 TADAA! kontrollerer løbende delebilerne for skader og registrerer disse. Medlemmet er ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af pkt. 11. Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet hos Medlemmet, såfremt der opstår skade eller tyveri i lejeperioden.


9.3 I tilfælde af, at skade er opstået ved forsæt eller grov uagtsomhed, kan Medlemmet blive forpligtet til at dække skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.


9.4 Medlemmet er forpligtet til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler før kørslen påbegyndes. Medlemmet taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis Medlemmet ikke giver TADAA! besked inden rimelig tid efter, at Medlemmet har eller burde have opdaget skaden eller manglen ved bilen.


10. MEDLEMMETS PLIGTER VED SKADER

10.1 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Medlemmet meldes omgående til TADAA!.


10.2 Ved ulykke eller havari skal TADAA! kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Medlemmet skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Ved mangelfuld udfyldelse påføres et gebyr. Se gældende priser og gebyr på TADAA!s hjemmeside. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til TADAA!.

10.3 Hvis Medlemmet ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med skade, er Medlemmet ansvarlig for meromkostningerne, som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

 

11. FORSIKRINGSVILKÅR

11.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:

 • Forsikringen gælder for Medlemmet, eller den som Medlemmet har overladt førerretten af delebilen til, jf. pkt. 8.1.
 • For at forsikringen skal gælde, skal føreren være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (klasse B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark, Sverige og Tyskland.
 • Selvrisiko ved skade er DKK 3.000.

 

12. ANNULLATION AF LEJE

12.1 Medlemmet kan uden beregning annullere eller ændre en reservation af en delebil indtil 6 timer inden lejeperiodens begyndelse.
12.2 Annulleres eller ændres en reservation senere end 6 timer inden lejeperiodens begyndelse, opkræves gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Annulleres en reservation som følge af, at delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse opkræves dog intet gebyr.
12.3 Såfremt Medlemmet ikke har påbegyndt sin tur 15 minutter efter reservationens begyndelse, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, og Medlemmets reservation annulleres automatisk. Dette gælder dog ikke, såfremt delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse, og Medlemmet som følge heraf har annulleret reservationen, jf. pkt. 12.2.

12.4 Pkt. 12.2 og 12.3 finder ikke anvendelse, såfremt et Medlem annullerer en reservation som følge af, at et andet Medlem ikke har tilbageleveret delebilen rettidigt.

12.5 Annullation skal ske på TADAA!s hjemmeside eller i TADAA!-app’en.

 

13. FOR SEN TILBAGELEVERING

13.1 Hvis Medlemmet leverer delebilen tilbage til Delebilspladsen senere end det i bookingen aftalte tidspunkt, og delebilen som følge heraf ikke er til rådighed for et andet Medlem, der har booket delebilen, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste samt leje i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for hver påbegyndt ½ times forsinkelse. Det Medlem, der ikke har haft rådighed over delebilen ved lejeperiodens start, modtager halvdelen af gebyret, fratrukket sit forbrug hos TADAA!, som kompensation. Ved skade eller fejl på delebilen bortfalder gebyret og opkrævning af ekstra leje. I stedet henvises til pkt. 8 - 11 i nærværende Medlems- og lejebetingelser.

Såfremt delebilen afleveres for sent, orienterer TADAA! den forsinkede bruger om den efterfølgende brugers telefonnummer via TADAA!-mobilapp’en, så den efterfølgende bruger kan blive kontaktet om forsinkelsen samt om omfanget af forsinkelsen. Medlemmet giver tilladelse til, at TADAA! må videregive Medlemmets telefonnummer til den forsinkede bruger med henblik på at blive kontaktet om en eventuel forsinkelse.

 

14. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

14.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

 

15. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

15.1 Det er Medlemmets ansvar, at bilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for bilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Medlemmet at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Medlemmet kontakte TADAA!. TADAA! forbeholder sig ret til at pålægge Medlemmet at dække TADAA!s udgifter i forbindelse med bugsering tilbage til Delebilspladsen eller ladestation, i det omfang bugsering ikke er omfattet af TADAA!s vejhjælpsabonnement.

 

16. MEDLEMSSERVICE

16.1 Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende TADAA! eller betalinger, skal disse rettes til TADAA! på e-mail til info@tadaacar.dk.

 

17. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

17.1 Medlemmet skal straks give meddelelse til TADAA! om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til TADAA!.

17.2 TADAA! registrerer, opbevarer og behandler Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med TADAA!s Persondatapolitik, som beskriver Medlemmets rettigheder og TADAA!s ansvar i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af medlemsskabet og leje og brug af delebiler. TADAA!s Persondatapolitik kan ses nedenfor samt på TADAA!s hjemmeside www.TADAAcar.dk under menupunktet ”Persondatapolitik”.


18. TADAA!S ERSTATNINGSANSVAR

18.1 TADAA! forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Medlemmet og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Medlemmet ikke kan benytte delebilen i lejeperioden, kan TADAA! imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.
TADAA! er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

 

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

 

20. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

20.1 Nærværende Medlems- og lejebetingelser er gældende fra den 1. februar 2018.

TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Medlems- og lejebetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via TADAA!s hjemmeside. Såfremt et Medlem ikke kan acceptere en ændring af Medlems- og lejebetingelserne, er Medlemmet berettiget til at opsige abonnementet uden varsel, hvorefter TADAA! vil refundere Medlemmet en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement.

Persondatapolitik for medlemmer

Gyldig fra den 01. februar 2018

TADAA! - Persondatapolitik

1. Indledning

For at TADAA! A/S (”TADAA!”) kan give dig adgang til benytte TADAA!s services er der vigtige personoplysninger, som TADAA! har behov for at indsamle og behandle.
Det er vigtigt for TADAA!, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og accepteret persondatapolitikken, når du tilmelder dig TADAA!s services igennem TADAA!-mobilapp (”Applikationen”), via TADAA!s hjemmeside (”Hjemmesiden”). ”Du” er medlemmet og/eller den person, der har den primære medlemskab hos TADAA!.
TADAA!s delebiler (”Delebilen”) er enten udstyret med Renaults R.Access eller Invers’ Cloudboxx (”Enheden”), som er producenter bag de enheder, den fysiske boks (hardware), der opsamler og sender data fra bilen til TADAA! og bruges i Applikationen.

Persondatapolitikken er gældende fra den 1. februar 2018. Ved ændringer i Persondatapolitikken vil du blive orienteret via din e-mail og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med booking på Applikationen eller Hjemmesiden, og du vil samtidig blive bedt om at acceptere de ændrede vilkår. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

 

2. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

TADAA! A/S
CVR-nr. 37 14 80 32
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
E-mail: GDPR@tadaacar.dk.

 

3. Registrering af oplysninger

3.1 Stamoplysninger
Når du tilmelder dig TADAA!’ services, registreres der følgende stamoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Tilmeldte område
 • Fotokopi af kørekort
 • Brugernavn
 • Evt. referent i tilfælde af anbefaling fra et andet medlem
 • Afdeling (kun tilfælde ved erhvervsmedlemmer)
 • Ticket Id til kortoplysninger hos DIBS betalingssystem

Du opfordres til at kontrollere, at alle registrerede stamoplysninger er korrekte samt til at opdatere dem, når det er aktuelt. Du kan opdatere dine stamoplysninger, når du logger på din profil på Hjemmesiden. Hvis TADAA! bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er TADAA! berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, så behandlingen sker på et korrekt grundlag.

3.2 Data fra Delebilen og forbrugsdata
Den hardware (”Enheden”), der er installeret i Delebilen samt Applikationen, sørger for, at der løbende indsamles følgende data:

 • Delebilens position (GPS)
 • Delebilens kilometerstand
 • Delebilens batteriniveau
 • Tekniske data fra Delebilen (informationer om fejl, status på systemer samt målinger på driftssystemer)
 • Forbrugsdata vedrørende bookning og brug af Delebilen

 

4. Brug af oplysninger

4.1 Generelt
Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur etablerer kommunikation mellem dig, Delebilen og TADAA!s intelligente bookingsystem. For at du kan bruge Applikationen og TADAA!’ services, er det nødvendigt, at dine oplysninger registreres og behandles af TADAA!, og at enkelte af dine oplysninger deles med TADAA!’ samarbejdspartnere:.
Uden disse oplysninger og mulighed for behandling og udveksling af oplysningerne, vil TADAA! ikke kunne håndtere og administrere TADAA!s delebilsordning.

4.2 Brug af stamoplysninger
I forbindelse med brug af Applikationen registrerer vi en række stamoplysninger om dig jf. punkt 3.1. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger.

4.3 Data fra Delebilen og forbrugsdata

 • Bilens position - Formål: Opsamles løbende under kørsel for at kunne sende hjælp til bilens position i tilfælde af uheld og vise bilbrugeren information om bilens position samt kørte ture. De øvrige samarbejdspartnere har ikke på noget tidspunkt adgang til bilens position. Bilens position overdrages til Renault Care eller Falck Assistance A/S i tilfælde af, at en skade eller uheld. Disse videregiver ligeledes visse informationer til myndighederne, hvis der er sket personskade i forbindelse med en uheld.
 • Kilometerstand - Formål: Opsamles ved booking start og slut med henblik på at måle hvor meget bilen har kørt samt kunne analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.
 • Batteriniveau - Formål: Opsamles ved booking slut og ved forespørgsler med henblik på at måle hvor meget bilen har forbrugt af strøm samt kunne analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.
 • Tekniske data - Formål: Data fra bilens egne computer-systemer, som viser bilens tilstand i realtid og ved forespørgsler. Signalerne kan opdeles i tre typer: Fejl-meddelelser, tilstand af bilens bruger-systemer (fx ”er bilen låst”) samt driftsparametre i form målinger. Alle signaler opsamles løbende i bilen, hvoraf de fleste sendes til TADAA! med faste intervaller. De tekniske parametre opsamles for at give TADAA! information om bilens tilstand samt kunne analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.
 • Forbrugsdata – Formål: Opsamles og behandles for at TADAA! kan overholde kontraktlige forpligtelser over for dig i forbindelse med afregning af abonnement og forbrug.

 

5. Videregivelse af oplysninger

TADAA! samarbejder med andre virksomheder for at kunne give dig den bedste service og den bedste funktionalitet.
TADAA!’ videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for TADAA!, bortset fra følgende tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for TADAA!, hvis vi har dit samtykke. Dette sker alene, hvis vi har modtaget samtykke til videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for TADAA!, såfremt adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne efter TADAA!s saglige vurdering er nødvendig for at:
  • TADAA! kan levere de serviceydelser, som TADAA! i henhold til de til enhver tid gældende aftalevilkår skal levere til dig som medlem.
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve de til enhver tid gældende aftalevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser af aftalevilkår eller lovovertrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske 

   Af juridiske årsager udveksler TADAA! visse personoplysninger med følgende faste samarbejdspartnere: Insero A/S, Renault Care, herunder Falck Assistance A/S, DIBS betalingsløsning, Renaults R.Access, Invers’ Cloudboxx, forsikringsselskaber, hvor TADAA! har tegnet forsikringer. 

TADAA! kan i øvrigt dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og samarbejdspartnere. TADAA! kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores medlemmernes anvendelse og forbrug af TADAA!s delebilsordning er.

 

6. Indsigt og berigtigelse

Du har på ethvert tidspunkt ret til at rette henvendelse til TADAA! for at få oplyst, hvilke personoplysninger vedrørende dig, der behandles, ligesom du har ret til at få adgang til de pågældende oplysninger. Du har endvidere ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af TADAA! uden unødig forsinkelse.

 

7. Sletning af oplysninger

TADAA! er forpligtet til at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. TADAA! opbevarer dog altid personoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

 

8. Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med TADAA!s behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 •  Retten til at modtage oplysning om hvordan TADAA! behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til TADAA!s persondataansvarlige.
TADAA! kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis TADAA! kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. TADAA! bestræber sig på at vedligeholde tjenesterne på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når TADAA! sletter dine personoplysninger fra tjenesterne, er det derfor muligt, at TADAA! ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra TADAA!s sikkerhedskopisystemer.

 

9. Sikkerhed

Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur er udviklet til at have et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. TADAA! tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Således foregår transmission af data fra din bil via en krypteret sikker forbindelse og serverne, hvor data befinder sig, er beskyttet med førende sikkerhedsforanstaltninger. Endeligt administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at kun få særligt betroede personer har adgang til data, og at deres aktiviteter altid monitoreres. Dette gælder såvel hos TADAA! som hos samarbejdspartnere og TADAA!s databehandlere. Som eksempel på implementering af nødvendighedsprincippet kan nævnes, at det kun er i forbindelse med en kollisionssituation, hvor der kan være tilskadekomne, at din bils position vil være tilgængelig for Falck Assistance A/S samt i relevante tilfælde myndighederne, så de kan sende hjælp.

 

10. Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til TADAA! A/S via e-mail: GDPR@tadaacar.dk. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet, Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/).

Persondatapolitik for nyhedsbrev, besøgende på hjemmesiden og interessetilkendegivelser

Gyldig fra den 25. maj 2018

TADAA! - Persondatapolitik for abonnenter på nyhedsbreve, besøgende på hjemmesiden og interessetilkendegivelser

 1. Indledning

Denne persondatapolitik finder anvendelse for TADAA! A/S’ (”TADAA!”) behandling af personoplysninger, som vi modtager:

 • Via TADAA!s hjemmeside
 • På anden måde i forbindelse med abonnement på nyhedsbreve og registrering af interessentilkendegivelser

Det er vigtigt for TADAA!, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem.

 1. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
 • TADAA! A/S
 • CVR-nr. 37 14 80 32
 • Chr M Østergaards Vej 4 a
 • 8700 Horsens
 • E-mail: GDPR@tadaacar.dk

 

 1. Beskrivelse af TADAA!s behandling af personoplysninger

3.1. Fremsendelse af nyhedsbreve

Formål:

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Udtrykkeligt samtykke

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3.2. Registrering af interessetilkendegivelser

Formål:

Personoplysninger anvendes til at opsamle interessetilkendegivelser for etablering af delebilsordning i et nærmere afgrænset geografisk område.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Interesse for abonnementstype

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personligoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Udtrykkeligt samtykke

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Samarbejdspartnere

(iv) Hvis det er påkrævet ifølge domstolsafgørelse eller gældende lovgivning

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at registere din interessetilkendekgivelse, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysninger f.eks. i forbindelse med ren retlig forpligtelse.  

3.3. Statistik og optimering

Formål:

 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside herunder retargeting via Facebook, Linkedin og Google

 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger.

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.

Kilder:

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af TADAA!’s legitime interesse i at udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.
(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning

Opbevaring:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 1. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under punkt 3.

Overførsel til et land uden for EU/EØS, sker alene, såfremt landet/landene eller virksomheden/virksomhederne af Kommissionen er vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Dette kan f.eks. ske til amerikanske virksomheder, vi samarbejder med, og som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

 1. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra TADAA!: Navn, e-mail
 • Hvis du ønsker at blive kontaktet af TADAA!: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 1. Dine rettigheder

I forbindelse med TADAA!’ behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan TADAA! behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til TADAA!s persondataansvarlige.

TADAA! kan afvise anmodninger af useriøs, herunder chikanøs karakter samt afvise anmodninger såfremt TADAA! af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at gøre dette.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: GDPR@tadaacar.dk.

 1. Sikkerhed
  TADAA! har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer har et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. TADAA! tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Endelig administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at der kun gives adgang til dine data til de medarbejdere, som har behov for adgang. Dette gælder såvel hos TADAA! som hos samarbejdspartnere og TADAA!s databehandlere.
 2. Klageadgang

  Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til TADAA! via e-mail: GDPR@tadaacar.dk. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.