Fri km Fri km
Fri strøm Fri strøm
Ingen binding Ingen binding
24/7 support 24/7 support
Forsikring Forsikring
Vejhjælp Vejhjælp
Vilkår og betingelser Persondatapolitik
Vilkår og betingelser

Gyldig fra den 3. januar 2022

TADAA! - Medlems- og lejebetingelser


1. INDLEDNING

1.1 Disse medlems- og lejebetingelser (”Medlems- og lejebetingelserne”) gælder for medlemskab og leje af delebiler hos TADAA! ApS eller en af TADAA! ApS’ samarbejdspartnere.


1.2 Aftale om indmeldelse og leje af delebiler indgås mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og TADAA! ApS, CVR-nr. 37 14 80 32, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens (”TADAA!”) på den anden side. For leje af delebiler hjemmehørende på lokationen Calum Oasen indgås aftale om indmeldelse og leje mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og Calum Oasen Vest ApS, CVR-nr. 38 77 29 88, Strandvejen 3, 9000 Aalborg på den anden side, idet TADAA! formidler leje af Calum Oasen Vest ApS’ delebiler for serviceprovider for Calum Oasen Vest ApS. For leje af delebiler hjemmehørende på lokationen Taurus Ejendomme indgås aftale om indmeldelse og leje mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og Taurus Ejendomme ApS, CVR-nr. 35 39 93 80, Strandvejen 3, 9000 Aalborg på den anden side, idet TADAA! formidler leje af Taurus Ejendomme ApS’ delebiler for serviceprovider for Taurus Ejendomme ApS


2. KRAV TIL MEDLEMMET

2.1 Medlemmet skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (kategori B). Ved indmeldelse accepterer Medlemmet betingelserne i denne aftale. Medlemmet er forpligtiget til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort samt at tilknytte et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa eller Mastercard), der anvendes til betaling af billeje, jf. pkt. 6. Medlemmet er til enhver tid forpligtet til at sikre, at Medlemmets betalingskortoplysninger er opdaterede, og at der er tilknyttet et gyldigt betalingskort. Opdatering af Medlemmets betalingskortoplysninger sker via TADAA!s hjemmeside. Endvidere skal Medlemmet være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med TADAA!-mobilapp’en.


3. TADAA!-MOBILAPP

3.1 Leje af delebilen forudsætter, at Medlemmet har downloadet TADAA!-mobilapp’en, der giver adgang til administration af Medlemmets TADAA!-konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via TADAA!-mobilapp’en.

Brug af TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmet har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmets mobiltelefon anvender enten Apple iOS eller Android OS i en version, der understøtter TADAA!-mobilapp’en. TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af TADAA!-mobilapp’en, og TADAA! forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android OS versioner. TADAA! bestræber sig på at gøre TADAA!-mobilapp’en tilgængelig i videst muligt omfang. Medlemmet accepterer dog, at TADAA!-mobilapp’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af TADAA!-mobilapp’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for TADAA!s kontrol. TADAA! er ikke ansvarlig for, at TADAA!-mobilapp’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

 

4. INDMELDELSE OG UDMELDELSE

4.1 Medlemskabet løber fra Medlemmets indmeldelse på TADAA!s hjemmeside og frem til Medlemmet udmelder sig ved telefonisk henvendelse til TADAA! på tlf. 41 200 700, medmindre andet er skriftlig aftalt. Medlemmet giver ved registreringen TADAA! tilladelse til at verificere medlemmets indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder TADAA! sig retten til at afvise registreringen. Dette gælder også, såfremt denne uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet. Udmeldelse kan ske løbende måned til udgangen af samme måned. Medlemmet vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuelle skyldige beløb.


4.2 Medlemmet modtager bekræftelse på indmeldelse og udmeldelse på den af Medlemmet oplyste e-mail adresse.


4.3 TADAA! er berettiget til at ophæve Medlemmets medlemskab uden varsel ved enhver form for misligholdelse af Medlems- og lejebetingelserne.


5. HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

5.1 Medlemskabet giver Medlemmet ret til at leje delebil til gældende priser gennem bestillingsportalen på TADAA!s hjemmeside. Medlemmet vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Medlemmets brug af TADAA!-mobilapp’en giver adgang til at leje delebiler hos TADAA! i det område, som medlemskabet er tilknyttet (”Området”).


6. ABONNEMENTSBETALING, BETALING FOR KØRSEL OG GEBYRER

6.1 Prisen for leje af delebilen bestemmes ud fra varigheden af lejeperioden i overensstemmelse med TADAA!s til enhver tid gældende priser.

6.2 Betaling for leje af delebil afregnes 1 time før start af bookingperioden for den fulde lejeperiode, som Medlemmet har booket. Der betales for den fulde lejeperiode, selvom lejen afsluttes inden bookingperiodens udløb. Overstiger den faktiske lejeperiode bookingperioden, betales der for den faktiske lejeperiode, som afregnes ved lejens afslutning. Betaling af leje afregnes pr. påbegyndt ½ time. Alle betalinger gennemføres ved træk på Medlemmets kreditkort. Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!s hjemmeside.

6.3 Medlemmet kan vælge at købe en timepakke med forudbetalte timer. Prisen på timepakken afregnes i overensstemmelse med TADAA!s til enhver tid gældende priser. Timepakken er gyldig i 12 måneder fra købsdatoen, hvorefter ikke forbrugte timer slettes uden varsel. Medlemmet er ikke berettiget til kompensation eller erstatning i tilfælde af sletning af timer ved udløb efter 12 måneder. Såfremt Medlemmet booker eller benytter delebilen ud over de inkluderede timer i timepakken, afregnes lejen til den til enhver tid gældende lejepris pr. påbegyndt ½ time. Medlemmets fortrydelsesret på 14 dage bortfalder, når timepakken aktiveres første gang.

6.4 Medlemmet er efter lejeperiodens ophør fortsat forpligtet til at have dækning på sit kreditkort, til at dække øvrige omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til TADAA!s Medlems- og lejebetingelser, herunder dækning af skader, afgifter, erstatning eller gebyrer i øvrigt. Opstår sådanne krav mod Medlemmet, vil TADAA! kontakte Medlemmet med information herom forinden det skyldige beløb opkræves fra Medlemmets kreditkort.

6.5 Såfremt en opkrævning bliver afvist af Medlemmets kreditkortudsteder, og dette skyldes Medlemmets egne forhold, kan TADAA! opkræve yderligere betaling af Medlemmet. Har Medlemmet et udestående hos TADAA!, som ikke er blevet betalt, forbeholder TADAA! sig retten til at afslutte den eventuelle igangværende tur uden varsel.

6.6 Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!s hjemmeside. Ved Medlemmets indmeldelse tildeles Medlemmet en personlig side og en TADAA!- konto på min.TADAAcar.dk, hvor Medlemmet kan følge betaling af leje og gebyrer. Lejebetaling er forudbetalt og aktiveres først, når betalingen er TADAA! i hænde. Betaling af gebyrer er bagudbetalt.

6.7 Betaling af leje og gebyrer sker via det registrerede betalingskort og trækkes automatisk. Oplysninger vedrørende betaling af leje og gebyrer fremgår af den månedlige elektroniske udskrift tilsendt Medlemmets oplyste e-mail adresse og af Medlemmets TADAA!-konto.

6.8 Medlemmet hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af delebilen, som er foretaget ved brug af Medlemmets TADAA!-konto. Dette gælder uanset om delebilen har været anvendt af Medlemmet selv eller af en anden person. Medlemmet er forpligtet til straks at orientere TADAA!, såfremt TADAA! fejlagtigt har påført Medlemmets TADAA!-konto omkostninger.


6.9 Betaling sker i danske kroner, og alle priser er inklusiv moms.

6.10 Følgende ydelser er indeholdt i lejebetalingen:

 • Ladning af elbilen på ladestandere i Danmark, der drives af TADAA!s samarbejdspartner.
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
 • Vejhjælp.

6.11 Medlemmet må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet, ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Medlemmet skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Medlemmets køretur.

6.12 Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med leje af delebilen. 


7. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

7.1 Leje af delebil foretages via booking på TADAA!s hjemmeside eller TADAA!’s mobilapp.

7.2 I tilfælde hvor TADAA! vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder TADAA! sig ret til at afvise Medlemmets brug af delebilen.

7.3 Medlemmet afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejeperiode på en parkeringsplads, som er reserveret til TADAA!s delebiler på den adresse, hvor delebilen har hjemsted (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Medlemmet sig til at parkere delebilen på Delebilspladsen. Medlemmet skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er Medlemmet ansvarlig for, at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.

7.4 Det er Medlemmets ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Medlemmet oplever problemer med at afslutte leje af delebilen, er Medlemmet forpligtet til omgående at meddele TADAA! herom og blive ved delebilen, indtil TADAA! har bekræftet, at leje af delebilen er afsluttet.


8. MEDLEMMETS BEHANDLING AF DELEBILEN

8.1 Medlemmet har lov til at overlade førerretten af delebilen til en anden person. Overlader Medlemmet føreretten af delebilen til en anden person, hæfter Medlemmet for eventuelle skader, bøder, kontrolafgifter m.v., som måtte blive pålagt i forbindelse med brug af delebilen i lejeperioden på samme måde, som hvis Medlemmet selv havde ført delebilen, jf. punkt 8.7. Medlemmet er forpligtet til på anmodning fra TADAA! eller politiet at oplyse, hvilke personer, der som førere har benyttet delebilen i lejeperioden. Medlemmet må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre delebilen. Medlemmet er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse, at delebilen til enhver tid er i forsvarlig stand. Hvis Medlemmet er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til TADAA!.

8.2 Medlemmet er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

8.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

8.4 Medlemmet må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
 • Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
 • Fremleje.
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
 • Køreundervisning.
 • Slæbning af et andet køretøj.

8.5 Medlemmet må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

8.6 I tilfælde af, at ladekortene (E.ON & Clever) til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, pålægges Medlemmet et gebyr i henhold til Prislisten, og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. TADAA! forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde medlemmet for sådant et misbrug.

8.7 Medlemmet er forpligtet efter anmodning fra TADAA! at betale alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges køretøjet eller dennes fører i lejeperioden eller som følge af Medlemmets parkering af delebilen. Medlemmet er ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed på anfordring. TADAA! er berettiget til at betale Medlemmets bøder og afgifter og kræve omkostningerne forbundet hermed dækket af Medlemmet. TADAA! er endvidere berettiget til at oplyse myndigheder og virksomheder om Medlemmets identitet i forbindelse med overtrædelse af love og regler. Såfremt Medlemmet har overladt førretten af delebilen til en anden person, hæfter Medlemmet ligeledes for alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges føreren i lejeperioden eller som følge af førerens parkering af delebilen. Såfremt TADAA! har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen som følge af en parkering foretaget af Medlemmet eller en person, som Medlemmet har overladt førretten til, er TADAA! berettiget til at få sine omkostninger dækket af Medlemmet. TADAA! er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr hos Medlemmet i henhold til Prislisten for håndtering af parkeringsafgifter, bugsering eller flytning af delebilen som følge heraf.

8.8 Såfremt delebilen anvendes på en måde, der omfattet af reglerne om vanvidskørsel kan bilen beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation. Beslaglægges eller konfiskeres delebilen af politiet eller anden offentlig myndighed som følge af vanvidskørsel eller anden ulovlig kørsel i den lejeperiode, hvor Medlemmet råder over delebilen, er Medlemmet forpligtet til at erstatte TADAA! det tab, som TADAA! måtte lide som følge heraf til genanskaffelse af en ny delebil på Medlemmets regning.

 

9. MEDLEMMETS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

9.1 I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret på Delebilspladsen på korrekt måde, bærer Medlemmet det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne.


9.2 TADAA! kontrollerer løbende delebilerne for skader og registrerer disse. Medlemmet er ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af pkt. 11. Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet hos Medlemmet, såfremt der opstår skade eller tyveri i lejeperioden.


9.3 I tilfælde af, at skade er opstået ved forsæt eller grov uagtsomhed, kan Medlemmet blive forpligtet til at dække skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.


9.4 Medlemmet er forpligtet til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler før kørslen påbegyndes. Medlemmet taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis Medlemmet ikke giver TADAA! besked inden rimelig tid efter, at Medlemmet har eller burde have opdaget skaden eller manglen ved bilen.


10. MEDLEMMETS PLIGTER VED SKADER

10.1 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Medlemmet meldes omgående til TADAA!.

10.2 Ved ulykke eller havari skal TADAA! kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Medlemmet skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Ved mangelfuld udfyldelse påføres et gebyr. Se gældende priser og gebyr på TADAA!s hjemmeside. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til TADAA!.

10.3 Hvis Medlemmet ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med skade, er Medlemmet ansvarlig for meromkostningerne, som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

 

11. FORSIKRINGSVILKÅR

11.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:

 • Forsikringen gælder for Medlemmet, eller den som Medlemmet har overladt førerretten af delebilen til, jf. pkt. 8.1.
 • For at forsikringen skal gælde, skal føreren være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (klasse B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark.
 • Selvrisiko ved skade er DKK 3.000.

 

12. ANNULLATION AF LEJE

12.1 Medlemmet kan uden beregning annullere eller ændre en booking af en delebil indtil 6 timer inden lejeperiodens begyndelse.

12.2 Annulleres eller ændres en booking senere end 6 timer inden lejeperiodens begyndelse, opkræves gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Annulleres en booking som følge af, at delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse opkræves dog intet gebyr.

12.3 Medlemmet kan ikke annullere eller ændre en booking efter lejeperiodens begyndelse.

12.4 Pkt. 12.2 og 12.3 finder ikke anvendelse, såfremt et Medlem annullerer en booking som følge af, at et andet Medlem ikke har tilbageleveret delebilen rettidigt.

12.5 Annullation skal ske på TADAA!s hjemmeside eller i TADAA!-app’en.

 

13. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

13.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

 

14. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

14.1 Det er Medlemmets ansvar, at bilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for bilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Medlemmet at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Medlemmet kontakte TADAA!. TADAA! forbeholder sig ret til at pålægge Medlemmet at dække TADAA!s udgifter i forbindelse med bugsering tilbage til Delebilspladsen eller ladestation, i det omfang bugsering ikke er omfattet af TADAA!s vejhjælpsabonnement.

 

15. MEDLEMSSERVICE

15.1 Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende TADAA! eller betalinger, skal disse rettes til TADAA! på e-mail til info@tadaacar.dk.

 

16. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

16.1 Medlemmet skal straks give meddelelse til TADAA! om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til TADAA!.

16.2 TADAA! registrerer, opbevarer og behandler Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med TADAA!s Persondatapolitik, som beskriver Medlemmets rettigheder og TADAA!s ansvar i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af medlemsskabet og leje og brug af delebiler. TADAA!s Persondatapolitik kan ses nedenfor samt på TADAA!s hjemmeside www.TADAAcar.dk under menupunktet ”Persondatapolitik”.

 

17. TADAA!S ERSTATNINGSANSVAR

17.1 TADAA! forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Medlemmet og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Medlemmet ikke kan benytte delebilen i lejeperioden, kan TADAA! imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.
TADAA! er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

 

18. LOVVALG OG VÆRNETING

18.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

18.2 Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

 

19. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

19.1 Nærværende Medlems- og lejebetingelser er gældende fra den 3. januar 2022.

19.2 TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Medlems- og lejebetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via TADAA!s hjemmeside. Såfremt et Medlem ikke kan acceptere en ændring af Medlems- og lejebetingelserne, er Medlemmet berettiget til at opsige abonnementet uden varsel, hvorefter TADAA! vil refundere Medlemmet en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement.

Persondatapolitik

Persondatapolitik TADAA! Delebilsservice og Flådestyringsservice

Gyldig fra den 10. januar 2019

1. Indledning

Denne persondatapolitik finder anvendelse for TADAA! A/S’ (”TADAA”) behandling af personoplysninger, som vi indsamler:

 • Via TADAA!s hjemmeside
 • I forbindelse med brug af TADAA!s Delebilsservice
 • I forbindelse med brug af TADAA!s Flådestyringsservice

Det er vigtigt for TADAA!, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem.

2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

TADAA! A/S
CVR-nr. 37 14 80 32
Banegårdsgade 2
8700 Horsens
E-mail: GDPR@TADAAcar.dk

3. Beskrivelse af TADAA’s behandling af personoplysninger

3.1 TADAA! delebilsservice eller flådestyringsservice

Formål:
Levering af TADAA! delebilsservice eller flådestyringsservice

Levering af TADAA! delebilsservice:
Personoplysninger anvendes til at kunne betjene dig i forbindelse med levering af TADAA! delebilsservice (abonnement til delebilsordning) som led i opfyldelse af aftale indgået med TADAA!.

Levering af TADAA! flådestyringsservice:
Personoplysninger anvendes til at kunne betjene dig i forbindelse med levering af TADAA! flådestyringsservice (abonnement til flådestyringsplatform) som led i opfyldelse af aftale indgået med TADAA!.

Support og kundeservice:
Support i forbindelse med levering af delebilsservice eller flådestyringsservice til dig samt øvrige henvendelser til vores kundeservice.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:
F.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden
 • Betalingsoplysninger
 • Kørekort og sundhedskort
 • Bookingoplysninger/reservationsoplysninger
 • Skader, uheld og forsikringssager
 • GPS-positioner for køretøjet
 • Kilometerstand
 • Batteriniveau for el-biler
 • Tekniske data fra køretøjet vedr. drift, adgang til køretøjet og forbrugdata

Kilder:
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig
 • Data fra køretøjet

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale, som du er part i, eller i henhold til særskilt aftale med en virksomhed, hvor du er ansat i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven eller bekendtgørelse nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer.
 • Nødvendigt under hensyn til TADAA! A/S’ legitime interesse i at sende dig informationer som led i levering af TADAA! delebilsservice eller TADAA flådestyringsservice, samt med henblik på at kunne yde effektiv support og kundeservice.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Modtagere:
Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med som led i udøvelse af vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Opbevaring:
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af TADAA!s delebilsservice opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven og bekendtgørelse nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • I forbindelse med levering af TADAA!s flådestyringsservice opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år efter afslutning af kundeforholdet, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Oplysninger om GPS-positioner for køretøjet slettes efter 3 måneder, medmindre TADAA! i henhold til aftale om levering af flådestyringsservice har behov for at gemme oplysninger i længere tid, eller TADAA! som følge af skader, uheld, forsikringssager eller færdselsforseelser har behov for at gemme oplysninger i længere tid.
 • Personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra potentielle kunder bliver slettet, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne længere.

3.2 Fremsendelse af nyhedsbreve

Formål
Fremsendelse af nyhedsbreve

Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger - f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Udtrykkeligt samtykke.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3.3 Statistik og optimering

Statistik

 • Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside herunder retargeting via Facebook, Linkedin og Google

 • Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger - f.eks.:

 • Navn
 • Adresse,
 • E-mail,
 • Telefonnummer
 • Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve
 • Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Oplysninger som vi har fået fra dig.
 • Fra koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Nødvendig for forfølgelsen af TADAA!’ legitime interesse i at udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(i) Til koncernforbundne selskaber, herunder Insero A/S.

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

 • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice
 • Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

 • Data- og analysebureauer
 • Kreative og digitale bureaupartnere
 • Konsulentvirksomheder
 • Digitale mediapartnere

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • Hvis du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under punkt 3.

Overførsel til et land uden for EU/EØS, sker alene, såfremt landet/landene eller virksomheden/virksomhederne af Kommissionen er vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Dette kan f.eks. ske til amerikanske virksomheder, vi samarbejder med, og som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra TADAA!: Navn, e-mail
 • Hvis du ønsker at blive kontaktet af TADAA!: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Hvis du ønsker at benytte TADAA!’s delebilsservice: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kørekort, sundhedskort,
 • Hvis du ønsker at benytte TADAA!’s flådestyringsservice: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kørekort

6. Dine rettigheder

I forbindelse med TADAA!’s behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan TADAA! behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til TADAA!s persondataansvarlige.

TADAA! kan afvise anmodninger af useriøs, herunder chikanøs karakter samt afvise anmodninger såfremt TADAA! af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at gøre dette.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: GDPR@TADAAcar.dk.

7. Sikkerhed

TADAA! har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer har et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. TADAA! tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Endelig administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at der kun gives adgang til dine data til de medarbejdere, som har behov for adgang. Dette gælder såvel hos TADAA! som hos samarbejdspartnere og TADAA!s databehandlere.

8. Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til TADAA! via e-mail: GDPR@TADAAcar.dk. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.