Fri km Fri km
Fri strøm Fri strøm
Ingen binding Ingen binding
24/7 support 24/7 support
Forsikring Forsikring
Vejhjælp Vejhjælp

VILKÅR OG BETINGELSER

Gyldig til og med 31. januar 2018

TADAA! - Medlems- og lejebetingelser

1. INDLEDNING

1.1 Disse medlems- og lejebetingelser (”Medlems- og lejebetingelserne”) gælder for medlemskab og leje af delebiler hos TADAA! A/S.

1.2 Aftale om indmeldelse og leje af delebiler indgås mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og TADAA! A/S, CVR-nr. 37 14 80 32, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens (”TADAA!”) på den anden side.

2. KRAV TIL MEDLEMMET

2.1 Medlemmet skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (klasse B). Ved indmeldelse accepterer Medlemmet betingelserne i denne aftale. Medlemmet er forpligtiget til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort samt at tilknytte et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa eller Mastercard), der anvendes til betaling af abonnement og billeje, jf. pkt. 6. Endvidere skal Medlemmet være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med TADAA!-mobilapp’en.

3. TADAA!-MOBILAPP

3.1 Leje af delebilen forudsætter, at Medlemmet har downloadet TADAA!-mobilapp’en, der giver adgang til administration af Medlemmets TADAA!-konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via TADAA!-mobilapp’en.

Brug af TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmet har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. TADAA!-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmets mobiltelefon anvender et af følgende styresystemer: Apple iOS-enheder med iOS 8 eller nyere, eller Android OS-enheder med Android OS 4.4 eller nyere. TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af TADAA!-mobilapp’en og TADAA! forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android OS versioner. TADAA! bestræber sig på at gøre TADAA!-mobilapp’en tilgængelig i videst muligt omfang. Medlemmet accepter dog, at TADAA!-mobilapp’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af TADAA!-mobilapp’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for TADAA!’s kontrol. TADAA! er ikke ansvarlig for, at TADAA!-mobilapp’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

4. INDMELDELSE OG UDMELDELSE

4.1 Medlemskabet løber fra Medlemmets indmeldelse på TADAA!s hjemmeside og frem til Medlemmet udmelder sig ved telefonisk henvendelse til TADAA! på tlf. 41 200 700, eller Medlemmet fraflytter eller ophører med at være erhvervsmæssigt tilknyttet området (”Området”), som medlemskabet hos TADAA! er forbundet med. Medlemskab til delebilsordningen med delebilsplads på Frederikshavn Havn (”Området Frederikshavn Havn”) ophører medlemsskabet dog automatisk, såfremt Medlemmet ikke har benyttet delebilsordningen i en samlet periode på 3 måneder. Medlemmet giver ved registreringen TADAA! tilladelse til at verificere medlemmets indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder TADAA! sig retten til at afvise registreringen. Dette gælder også, såfremt denne uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuelle skyldige beløb.

4.2 Medlemmet modtager bekræftelse på indmeldelse og udmeldelse på den af Medlemmet oplyste e-mail adresse.

4.3 TADAA! er berettiget til at ophæve Medlemmets medlemskab uden varsel, ved enhver form for misligholdelse af Medlems- og lejebetingelserne.

5. HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

5.1 Medlemskabet giver Medlemmet ret til at leje elbil til gældende priser gennem bestillingsportalen på TADAA!'s hjemmeside. Medlemmet vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Medlemmets brug af TADAA!-mobilapp’en giver adgang til at leje delebiler hos TADAA!, som er til rådighed i Området, hvor Medlemmet har fast bopæl eller er erhvervsmæssigt tilknyttet, eller hvor der i Området er fri adgang til at oprette sig som Medlem.

6. ABONNEMENTSBETALING, BETALING FOR KØRSEL OG GEBYRER

6.1 Medlemslejen består af et månedsabonnement (”Mikro”, ”Mini”, ”Mellem”, ”Stor” eller ”Frihed”) samt en tidsafhængig lejebetaling (betaling for kørsel) og en kilometertakst for den enkelte lejeperiode. For medlemskab til Området Frederikshavn Havn betales dog ikke månedsabonnement eller kilometertakst. Bookning og leje af delebil i Området Frederikshavn Havn er alene mulig for en fast lejeperiode på 24 timer. Medlemmet betaler for den fulde periode Medlemmet har booket bilen, selvom Medlemmet afslutter sin booking før det aftalte tidspunkt. Overstiger den faktiske køretid bookingtiden, betaler Medlemmet for den faktiske køretid. Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!'s hjemmeside.

6.2 Medlemmet kan når som helst opgradere månedsabonnementet til et dyrere abonnement gennem bestillingsportalen på TADAA!'s hjemmeside. Nedgradering af månedsabonnement til et billigere abonnement kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved periodeskift vil der automatisk blive overført op til et maksimum af fem ubrugte timer – det er ikke muligt at opspare mere end de fem timer. Nærværende pkt. 6.2 finder ikke anvendelse for medlemskab til Området Frederikshavn Havn.

6.3 Gældende priser og gebyrer fremgår af TADAA!'s hjemmeside. Ved Medlemmets indmeldelse, tildeles Medlemmet en personlig side og en TADAA! konto på min.TADAAcar.dk, hvor Medlemmet kan følge betaling af leje og gebyrer. Månedsabonnementet er forudbetalt, og medlemskabet aktiveres først, når abonnementsbetalingen er TADAA! i hænde. For medlemskab til Området Frederikshavn Havn betales ikke månedsabonnement. Abonnementsbetaling opkræves første gang pr. indmeldelsesdatoen. Første abonnementsbetaling dækker perioden fra indmeldelsesdatoen og frem til udgangen af den efterfølgende periode. Betaling af den tidsafhængige leje og kilometertakst samt betaling af gebyrer er bagudbetalt.

6.4 Betaling af abonnement, leje, kilometertakst og gebyrer sker via det registrerede betalingskort og trækkes automatisk. Oplysninger vedrørende betaling abonnement, leje, kilometertakst og gebyrer fremgår af den månedlige elektroniske udskrift tilsendt Medlemmets oplyste e-mail adresse.

6.5 Medlemmet hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af delebilen, som er foretaget ved brug af Medlemmets TADAA!-konto. Dette gælder uanset om delebilen har været anvendt af Medlemmet selv eller af en anden person. Medlemmet er forpligtet til straks at orientere TADAA!, såfremt TADAA! fejlagtigt har påført Medlemmets TADAA!-konto omkostninger.

6.6 Betaling sker i danske kroner og alle priser er inklusiv moms.

6.7 Betaling af abonnement og leje omfatter følgende ydelser:

 • Ladning af el-bilen på ladestandere i Danmark, der drives af TADAA!’s samarbejdspartner
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
 • Vejhjælp.

6.8 Udover abonnement og leje betales særskilt kilometertakst for antal kørte kilometer i lejeperioden. For brug af delebil i Området Frederikshavn Havn betales ikke kilometertakst.

6.9 Medlemmet må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet og ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Medlemmet skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Medlemmets køretur.

6.10 Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med leje af delebilen.

7. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

7.1 Leje af delebil foretages via bookning på TADAA!'s hjemmeside eller TADAA!’s mobilapp.

7.2 I tilfælde hvor TADAA! vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder TADAA! sig ret til at afvise Medlemmets brug af delebilen.

7.3 Medlemmet afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejeperiode på en parkeringsplads i Området, som er reserveret til TADAA!’s delebiler (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Medlemmet sig til, at parkere delebilen på Delebilspladsen. Medlemmet skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er medlemmet ansvarlig for at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.

7.4 Det er Medlemmets ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Medlemmet oplever problemer med at afslutte leje af delebilen, er Medlemmet forpligtet til omgående at meddele TADAA! herom og blive ved delebilen indtil TADAA! har oplyst om det videre forløb.

8. MEDLEMMETS BEHANDLING AF DELEBILEN

8.1 Delebilen må kun køres af Medlemmet, som har reserveret delebilen. Medlemmet er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse, at delebilen til enhver tid er i forsvarlig stand. Hvis Medlemmet er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til TADAA!.

8.2 Medlemmet er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

8.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

8.4 Medlemmet må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
 •  Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
 •  Fremleje.
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
 • Køreundervisning.
 • Slæbning af et andet køretøj.


8.5 Medlemmet må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

8.6 I tilfælde af at ladekortene (E.ON & Clever) til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, pålægges Medlemmet et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. TADAA! forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde medlemmet for sådant et misbrug.

8.7 Medlemmet hæfter selv for parkeringsafgifter, der pålægges delebilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør og indtil delebilen flyttes af TADAA!. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og TADAA! har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen på baggrund af Medlemmets parkering, er TADAA! berettiget til at få sine omkostninger dækket af Medlemmet.

9. MEDLEMMETS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

9.1 I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret på Delebilspladsen på korrekt måde, bærer Medlemmet det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne.

9.2 TADAA! kontrollerer løbende delebilerne for skader og registrerer disse. Medlemmet er ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af pkt. 11. Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet hos Medlemmet, såfremt der opstår skade eller tyveri i lejeperioden.

9.3 I tilfælde af, at skade er opstået ved forsæt eller grov uagtsomhed, kan Medlemmet blive forpligtet til at dække skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.

9.4 Medlemmet er forpligtiget til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler, før kørslen påbegyndes. Medlemmet taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis Medlemmet ikke giver TADAA! besked inden rimelig tid efter, at Medlemmet har eller burde have opdaget skaden eller manglen ved bilen.

10. MEDLEMMETS PLIGTER VED SKADER

10.1 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Medlemmet meldes omgående til TADAA!.

10.2 Ved ulykke eller havari skal TADAA! kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Medlemmet skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Ved mangelfuld udfyldelse påføres et gebyr. Se gældende priser og gebyr på TADAA!’s hjemmeside. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til TADAA!.

10.3 Hvis Medlemmet ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med skade, er Medlemmet ansvarlig for meromkostningerne som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

11. FORSIKRINGSVILKÅR

11.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:

 • Forsikringen gælder for Medlemmet, som fører delebilen i lejeperioden. Delebilens fører skal være medlem af delebilsordningen hos TADAA! i Området, som medlemskabet hos TADAA! er tilknyttet og være den der foretog reservationen af delebilen.
 • For at forsikringen skal gælde, skal Medlemmet være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (klasse B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark, Sverige og Tyskland.
 • Selvrisiko ved skade er DKK 3.000

12. ANNULLATION AF LEJE

12.1 Medlemmet kan uden beregning annullere eller ændre en reservation af en delebil indtil 6 timer inden lejeperiodens begyndelse. Reservation af delebil i Området Frederikshavn Havn kan dog ikke annulleres eller ændres senere end 48 timer inden lejeperiodens begyndelse.

12.2 Annulleres eller ændres en reservation senere end 6 timer inden lejeperiodens begyndelse opkræves gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Annulleres eller ændres en reservation af en delebil i Området Frederikshavn Havn opkræves dog leje for den fulde lejeperiode. Annulleres en reservation som følge af, at delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse opkræves dog intet gebyr.

12.3 Såfremt Medlemmet ikke har påbegyndt sin tur 15 minutter efter reservationens begyndelse, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, og Medlemmets reservation annulleres automatisk. Dette gælder dog ikke, såfremt delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse, og Medlemmet som følge heraf har annulleret reservationen, jf. pkt. 12.2.

12.4 Pkt. 12.2 og 12.3 finder ikke anvendelse, såfremt et Medlem annullerer en reservation som følge af, at et andet Medlem ikke tilbageleveret delebilen rettidigt.

12.5 Annullation skal ske på TADAA!'s hjemmeside eller i TADAA!-app’en.

13. FOR SEN TILBAGELEVERING

13.1 Hvis Medlemmet leverer delebilen tilbage til Delebilspladsen senere end det i bookningen aftalte tidspunkt, og delebilen som følge heraf ikke er til rådighed for et andet Medlem, der har booket delebilen, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste samt leje i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for hver påbegyndt ½ times forsinkelse. For Området Frederikshavn Havn opkræves dog ekstraleje for en 24-timers lejeperiode ved for sen tilbagelevering. Det Medlem, der ikke har haft rådighed over delebilen ved lejeperiodens start, modtager halvdelen af gebyret, fratrukket sit forbrug hos TADAA!, som kompensation. Ved skade eller fejl på delebilen bortfalder gebyret og opkrævning af ekstra leje. I stedet henvises til pkt. 8 - 11 i nærværende Medlems- og lejebetingelser.
Såfremt delebilen afleveres for sent, orienterer TADAA! den forsinkede bruger om den efterfølgende brugers telefonnummer via TADAA!-mobilapp’en, så den efterfølgende bruger kan blive kontaktet om forsinkelsen samt om omfanget af forsinkelsen.

14. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

14.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

15. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

15.1 Det er Medlemmets ansvar, at bilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for bilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Medlemmet at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Medlemmet kontakte TADAA!. TADAA! forbeholder sig ret til at pålægge Medlemmet at dække TADAA!’s udgifter i forbindelse med bugsering tilbage til Delebilspladsen eller ladestation, i det omfang bugsering ikke er omfattet af TADAA!’s vejhjælpsabonnement.

16. MEDLEMSSERVICE

16.1 Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende TADAA! eller betalinger, skal disse rettes til TADAA! på e-mail til info@tadaacar.dk.

17. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

17.1 Medlemmet skal straks give meddelelse til TADAA! om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til TADAA!.

17.2 TADAA! registrerer, opbevarer og behandler Medlemmets personoplysninger samt en fotokopi af Medlemmets kørekort til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger. Medlemmets personoplysninger behandles fortroligt og under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medlemmet kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte TADAA!, ligesom Medlemmet kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. TADAA!’s delebiler er af forsikringsmæssige og administrative hensyn forsynet med en GPS-sporingsenhed. TADAA! registrerer, opbevarer og behandler kørselsdata vedrørende rute, kørte kilometer, tid og batteriforbrug til brug for analyse og optimering af delebilsordningen.

18. TADAA!’S ERSTATNINGSANSVAR

18.1 TADAA! forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Medlemmet og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Medlemmet ikke kan benytte delebilen i lejeperioden, kan TADAA! imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.
TADAA! er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

20. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

20.1 Nærværende Medlems- og lejebetingelser er gældende fra den 1. juni 2017.

TADAA! er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Medlems- og lejebetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via TADAA!s hjemmeside. Såfremt et Medlem ikke kan acceptere en ændring af Medlems- og lejebetingelserne, er Medlemmet berettiget til at opsige abonnementet uden varsel, hvorefter TADAA! vil refundere Medlemmet en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement.